Chinese Radicals

Radical Number Radical Variants Simplified Radical Chinese Name English Stroke Count
1 yi1 one 1
2 gun3 line 1
3 zhu3 dot 1
4 丿 "乀(fu2), 乁(yi2)" pie3 slash 1
5 "乚(yin3), 乛" yi4 second 1
6 jue2 hook 1
7 er4 two 2
8 tou2 lid 2
9 ren2 man 2
10 ren2 legs 2
11 ru4 enter 2
12 ba1 eight 2
13 jiong3 down box 2
14 mi4 over 2
15 bing1 ice 2
16 ji1 table 2
17 qu3 open box 2
18 dao1 knife 2
19 li4 power 2
20 bao1 wrap 2
21 bi3 spoon 2
22 fang1 right open box 2
23 xi3 hiding enclosure 2
24 shi2 ten 2
25 bu3 mysticism 2
26 jie2 seal 2
27 han4 cliff 2
28 si1 private 2
29 you4 again 2
30 kou3 mouth 3
31 wei2 enclosure 3
32 tu3 earth 3
33 shi4 scholar 3
34 zhi3 (top) go 3
35 sui1 (bottom) go slowly 3
36 xi4 evening 3
37 da4 big 3
38 nü3 woman 3
39 zi3 child 3
40 mian2 roof 3
41 cun4 inch 3
42 xiao3 small 3
43 wang1 lame 3
44 shi1 corpse 3
45 che4 sprout 3
46 shan1 mountain 3
47 "巛, 巜 (gui4)" chuan1 river 3
48 gong1 work 3
49 ji3 oneself 3
50 jin1 turban 3
51 gan1 dry 3
52 yao1 short thread 3
53 广 yan3 dotted cliff 3
54 yin3 long stride 3
55 gong3 two hands 3
56 yi4 shoot 3
57 gong1 bow 3
58 ji4 snout 3
59 shan1 bristle 3
60 chi4 step 3
61 xin1 heart 4
62 ge1 halberd 4
63 hu4 door 4
64 shou3 hand 4
65 zhi1 branch 4
66 pu1 rap 4
67 wen2 script 4
68 dou3 dipper 4
69 jin1 axe 4
70 fang1 square 4
71 wu2 not 4
72 ri4 sun 4
73 yue1 say 4
74 yue4 moon 4
75 mu4 tree 4
76 qian4 lack 4
77 zhi3 stop 4
78 dai3 death 4
79 shu1 weapon 4
80 mu2 do not 4
81 bi3 compare 4
82 mao2 fur 4
83 shi4 clan 4
84 qi4 steam 4
85 shui3 water 4
86 huo3 fire 4
87 zhao3 claw 4
88 fu4 father 4
89 yao2 double x 4
90 qiang2 half tree trunk 4
91 pian4 slice 4
92 ya2 fang 4
93 niu2 cow 4
94 quan3 dog 4
95 xuan2 profound 5
96 yu4 jade 5
97 gua1 melon 5
98 wa3 tile 5
99 gan1 sweet 5
100 sheng1 life 5
101 yong4 use 5
102 tian2 field 5
103 pi3 bolt of cloth 5
104 chuang2 sickness 5
105 bo4 dotted tent 5
106 bai2 white 5
107 pi2 skin 5
108 min3 dish 5
109 mu4 eye 5
110 mao2 spear 5
111 shi3 arrow 5
112 shi2 stone 5
113 shi4 spirit 5
114 rou3 track 5
115 he2 grain 5
116 xue4 cave 5
117 li4 stand 5
118 zhu2 bamboo 6
119 mi3 rice 6
120 mi4 silk 6
121 fou3 jar 6
122 wang3 net 6
123 yang2 sheep 6
124 yu3 feather 6
125 lao3 old 6
126 er2 and 6
127 lei3 plow 6
128 er3 ear 6
129 yu4 brush 6
130 rou4 meat 6
131 chen2 minister 6
132 zi4 self 6
133 zhi4 arrive 6
134 jiu4 mortar 6
135 she2 tongue 6
136 chuan3 oppose 6
137 zhou1 boat 6
138 gen4 stopping 6
139 se4 color 6
140 cao3 grass 6
141 hu1 tiger 6
142 chong2 insect 6
143 xue3 blood 6
144 xing2 walk enclosure 6
145 yi1 clothes 6
146 ya4 west 6
147 jian4 see 7
148 jue2 horn 7
149 yan2 speech 7
150 gu3 valley 7
151 dou4 bean 7
152 shi3 pig 7
153 zhi4 badger 7
154 bei4 shell 7
155 chi4 red 7
156 zou3 run 7
157 zu2 foot 7
158 shen1 body 7
159 che1 cart 7
160 xin1 bitter 7
161 chen2 morning 7
162 chuo4 walk 7
163 阝(right) yi4 city 7
164 you3 wine 7
165 bian4 distinguish 7
166 li3 village 7
167 jin1 gold 8
168 chang2 long 8
169 men2 gate 8
170 阝(left) fu4 mound 8
171 dai4 slave 8
172 zhui1 short tailed bird 8
173 yu3 rain 8
174 qing1 blue 8
175 fei1 wrong 8
176 mian4 face 9
177 ge2 leather 9
178 wei2 tanned leather 9
179 jiu3 leek 9
180 yin1 sound 9
181 ye4 leaf 9
182 feng1 wind 9
183 fei1 fly 9
184 shi2 eat 9
185 shou3 head 9
186 xiang1 fragrant 9
187 ma3 horse 10
188 gu3 bone 10
189 gao1 tall 10
190 biao1 hair 10
191 dou4 fight 10
192 chang4 sacrificial wine 10
193 li4 cauldron 10
194 gui3 ghost 10
195 yu2 fish 11
196 niao3 bird 11
197 lu3 salt 11
198 鹿 lu4 deer 11
199 mai4 wheat 11
200 ma2 hemp 11
201 huang2 yellow 12
202 shu3 millet 12
203 hei1 black 12
204 zhi3 embroidery 12
205 min3 frog 13
206 ding3 tripod 13
207 gu3 drum 13
208 shu3 rat 13
209 bi2 nose 14
210 qi2 even 14
211 齿 chi3 tooth 15
212 long2 dragon 16
213 gui1 turtle 16
214 yue4 flute 17
Disclaimer! The translations provided here should not be used in a clinical setting and are supplied for educational purposes only.
Our site uses cookies to help improve your experience. By using our site, you are accepting our cookie policy.
Copyright © 2013 chinameddict.com, yixuecidian.com. Created by Mel McCann.