Total Strokes : 8
Results : 1576
Character Pinyin
xu4
xing2
lin3
su4
yi4
qiong4
wang1
lei4
nao3
zhu4
shu2
zan3 zan2
xu3
wang3
huo2
dong4
gong3
cheng1
fou3
luo2
qia4
jia2
peng1
kou3
zhuo2 zhuo1
you4 you3
jue2 que4
yi3
he2
shua1
huo4
li4
fa1
xiao1
tou4
hong1
si4
bi1
xia2
tan1
ju2
qiu1
zuo4
bu4
gu3
nie4
bi4
gao3
qie2
ban4
bi3
qiu1
chan1
e1
pu4
dong1
si4
nai3 ni4 er3 ni3
si1
mao3
yun4
ji1
hao4
qiao3
xiong1
bao1
peng1
hao3
ju1 ji1
ai4
zuo3
po1 bo3 bi4
zhi2
ju1 ji1
wei3 yi3
ke3
zu2 cou4
hao4
cheng2
yue4
ni2
qi2
yao3
an4
mu3 chi3
si4 si1
tong2
yuan1
la1
ling2
zhi3
ben3
zha4
ci4
dan4
liu4 liao2 chou1 liao4
hui2
chi2 shi3
dun1
bei4
yi4 ni3
dan1
shan4
tai2
qu2 ju1
di2
tian3
ji2
ai4
gan1
tong2
you4 you1
gao1
ben4
fu4
duo4
zhu4
zhou4 cu4 chu4
jian1
wo3
zai1
㦿 hu4
ji2
xue4
gua1
guai4
liu3
e4
bie2
fang3
lie4
kuai3
xian3
pi1
qin2
ku1
jia2
pang2 peng2 pang1 beng1 bang1 jing1
mi4
fu2
hu1
wu3
yuan4
jue2
hua2
si1 xi1
bang4
mou2
wei3
ji4 qi4
hang1
xie4
keng1
can2 bo1 zan4 yue4
chuan3 bu4
zha2
zhen3 dan3 zhen4 qin2
zhi1
luu2
pao1 pao4
zhong4
qiu1
ya1
bu4
bian4
shi4
cha2
yi4
fa3 fa2 fa1 fa4 fa5
dui4
lan2
jin4
nen4 nen3
pi1
pi1
yin2 ren2
mi4
li3 li4 yi3
xian1
zhe2
ke1
bei4
ba1
fen2
ke1 jiu1
yin2
xuan2
jia1
zhong1
que4 qie4
zhu4
diao1
yang1
you4
shi1
niu3
mei2
ba1
jiu3
wa3
zhou4
yu2 xu3 xie4 han4
zhang4
huan2
yu2 gan1
shan1 shan4
wo4
qian1
huan4
ren4
qi4
chai1
yu2
yi4
diao3
qi3
yi2
nian2
jiu4
si4
qiu2
han3
jue2
pian4
guan3
zhou3
run4 ren3
zhen4
gui4
pi3
tan3
miao3
chun3
zhuan3 chun2
liao3
shao3
huan4
niu2
xiao2
yin2
dan1
feng1
yin3
ang2
ran3
ri4
man2
nue4
zu2
bo2
fang3
ji3
qu1
ju3
xu3
zhao4
tian2
ya4 bang4 bing4
sang1 sang4
chan3
guai1
ru3
xue2
yan3
fu3
sha1
na3
zhi4 dian4 shi4 {shi5}
qi2
ya4 ya3
ji2
heng1 peng1 xiang3
yuan2 qiang2 jing3 jing1
pei4
hui2 huai2
he4
lu4 liao2 lao3
xiang2
ta4 an1 ge2
qiang3 yang2
mo4 lai2 bo2 bai3
fa3
ming2
jia1
nai4 er4
bing4
ji2
heng2
huo2
gui1 gui3
quan2
yao2 tiao3 diao4 tiao2 tiao1
xiao4 jiao1 jiao3
ci4
yi4
使 shi3 {shi3 shi4}
xing2
shen1
tuo1
kan3
zhi2
hai4 kai1 gai1
lai4 lai2
yi2
yi2 chi3
e4 kua3 kua1
guang1
lie4 li4
yin1
shi4
mi3
zhou1 zhu1
xi4 xu4
you4
an1
lu4
mou2
er2
lun2
tong4 tong3 tong2 tong1 {dong4}
cha3 cha4
chi4
xun2 xun4
gong1 {gong4}
zhou1
yi3 yi2 yi1
ru2 ru3
jian4
xia2
jia4 jie4
zai4
luu3
jiao3 jiao1 yao2
zhen1
ze4 ce4
qiao2
kuai4
chai2
ning4
nong2
jin4 jin3
wen4 mian3
ni2 er1 er2 {er5 r5}
xin1 shen1
tu4
si4
yan3
liang4 liang3
ji1 qi2
ju4 {ju5}
tian3 dian3
mao4 mo4
mi2
xian3 sheng3
li4 lie4
xia2
jian1
jing4
ping2
feng1
kai3
xian2 han1 han2
gua1
gen1
dao4 {dao5}
chuang4 chuang1
gui4 kui1
ku2 ku1
duo4
er4
zhi4
shua1 {shua4}
xuan4 quan4
cha4 {sha1}
ji4 qi4 ci1 ci4
ke4 {ke1}
jie2
gua1 kuai4 gui4
qi4 ci4
gui4
sheng4 kai3
duo4
zui1 ji4
juan4
kou3
yang2
wa1
xiao4
mou2
kuang1
qia2 jie2
lie4
xie4 xie3 kai1 he2
shi4 shi5
ju2
yao2 tao2
ke4 ge2
gui3
ke4 an4
pei1 bi4 ban1 bei1
zu2 {cui4 cu4}
zhuo1 zhuo2
xie2
zhan4 yue4 tan2 chan1 dan1 shan4 chan2
yu4 mai4 mai5
xi1
gua4
wo4
shi4
gun3 juan3 {juan4} {quan2}
xie4
su4 xu4
jin3
que4 he2 ke4
ai2 ya2
zhi4
ci4 ce4
hui4 zhuan1
can1 san1
can1 shen1 cen1 san1
shu1 {shu5}
chuo4 yi3 zhuo2
qu4 qiu1 qu3
shou4
bian4
sao4 e4 ai4
shi1
quan3
pen3
wen3
ni3 ne1 ni2 {ne5}
mou2
ling4 ling2
ran2 ran3
you3 yao4 you1
di3
zhou1
shi4
zhou4
tie1 tian1 che4 zhan1
ling2
yi4
qi4
ping2
zi3
gua3 gua1 wa1 gu1
yi2 ci1 zi1 ci2
mo4 mei4 mai4 wei4
xu4 xu3 hou1 gou4 xu1
a5 he2 wo2 a4 a3 ke1 a1 a2 he1 {o5}
na2 nao2
xia2 ga1 xia1
pi1 pei1
yi4
hou3 hao4 hao2 xiao1
shen1
xiao1 xia4 hu4 he4 hu1 {hu5}
man4 ming4
ta4 da2
qu4 qie4 qu1
zui3 ju1 ju3
xian2 gan1
za1
tuo1
duo4 duo1
pou3
bao4 pao2
bi4 bi3 bie2
bi4 fu2
yang1 yang3
he2 he4
zuo4 zha1 za3 zha4 {ze2}
huo1 he2 {he4} {huo4} {huo5} {he5}
tai1 hai1
gao1 jiu4
yong3
fu5 fu1 fu4
da5 da1
zhou4
wa3
long4 ka3 nong4 ka1
gu3 gu1
jia1 ka1 {ga1}
zuo3
bu4
long2
dong1
ning2
zha4
si1
guo2
qun1 jun1
ri4
ling2
gu4
guo2
tai1
guo2
tu1 tu2
pi2 bi4 po1
pan3
tang1 tang2
kun1
qu1
tan3
zhi1 zhuo2 zhi2
zheng1 yi2 tuo2
gan1
ping2
zhen1 dian4
gua4
ni3 ni4 ni2
tai2 hu2
pei1 pi1
jyong1 jiong1
yang3 yang1
fo2
you3 ao4 ao1
liu4
qiu1
mu4
ce3 ke1 ke3
gou4
xue4
ba2
chi2 di3
che4
ling2
zhu4
fu4
hu1
zhi4
zhui4 shui4 chui2
la5 la1
long1 long3
long3
lu2
ao1 ao4
pao2
bei4
ling2
yi4 ye4
qing2
di4 ti4 di1
yan4 yan3 {yan1}
pao4
quan3 juan4
yi3 ai3 qi2 {ji1}
na4 nai3 nai4
feng3 feng2 feng4
fen4
dian3 zhan1 dian4
du4
ba2
ni2 obs ni1
lu4 zhu3 di2 chou2 chou1 zhou2
zhuo2
zhao1
dan4 da2
ni4 ni3 er3 nai3
yung4 yuan1 wan3 yuan3
tou3
xuan2
zhi4 yi4 zhi2
e1
mei4 {mei5}
mo4
ci1 qi1 {qi4}
bi4
shen1
qie4
妿 e1
he2
xu4 xu1 qu4 qu3 xu3
fa2
zheng4 zheng1
min2
ban4
mou4 mu3
fu1 fu4
ling2
jie3 zi3
jie3 zi3
shi4 shi3
ran3
shan4 san1 pan1 xian1 shan1
yang4 yang3 yang1
man4 man2 gan1 qian2
zi3 ju4 ju1 jie3 {jie5}
gu1 {gu5}
si4
sheng1 xing4
wei4 wei3 {wei1}
ju4
shan1 shan4 san1 pan1 xian1
mang4 man4 meng4
si4
tai1
bao4 bao1
ji4
gu1
nu4 nu2
jiao4 xiao2 xue2
mi4
zhu3
dang4
hong2
zong1 {zong5}
guan1
zhou4
ding4
yung4 yu4 yuan1 wan3
yi2 {yi5}
bao3
zhi1 shi2 shi5
shi2 zhi1
long2 chong3
pan2 shen3
po3
shang4
shang4 {shang5}
wang1
yao2
bi3 bi1
ji1 ju1
jie4
tian2 tian1
que4 qu1 {qu5}
ti4
jie4
ze2 zhai3
zhai3 ze2
yang3
ju4
gang3 gang1
ke3
ju1 gou1 gou3
xue4
bo1
li4
tiao1 tiao2
ju3 qu1
yan2
fu2
you2 xiu4
jia3
ling3
tuo2
pei1
ao4 you3
dai4
kuang4
yue4
qu1
hu4
pai1 po4
min2
an4
tiao2 tiao1
ling2 ling3
chi2
dong1
岿 wei1 kui1
bang1 xiu4
mao3
tong2
xue2
yi4
zhao1 shao4
nu3 nu2 tang3
dai1 dai4
ma4
bei1 pei4
mo4 ma4 pa4
tie1 {tie3} {tie4}
ke1 fu2
lian2
zhi4
zhou3
he2 bo2
chi4 zhi4
bing4
bing4
xing4
de5 de1 di3
pao2
dian4
ya1
miao4
geng1
ci4 ci1
fu3
tong2
peng2 long2 pang2
fei4
di2
po4
ju3
jue2
tao1
fu3
diao1 di3
yi2 mi3 mi2
xian2
wu1 hu2
zhao1 chao3 chao1
nu3
jing4
lu4
lu4
bi3
tui1 chi2 di1
ling2 ling3
彿 fu2
wang2 wang3 {wang4}
zheng1
cu2
wang3 wang2
pang2 fa2 jing4
tian3
min3 min2
zhong1
wu4
xi4
cong1
nian4
hu1
忿 fen3 fen4
tai3 tai4
song3
ju4
yi4
bao4 bao3
chao1
mian4 men2 hun1 min2
pei1 pi1
zuo4
yang3 yang1 yang4
ju4 hou4 gou4 kou4
ban4
nao2
zheng4 zheng1
po4 bo2 pa4
pu4 bu4
chan1 tie1
hu4
ju4
dan4 da2
lin2 lian2
zhou1 you2 zhou4
di4
yi2
tui4 tu2
peng1
xing4 {xing5}
wan3 ni4 ni2
guai4
pei4 fu2 {fei4}
xi4
bi4
you1
qie4
xuan4
bing4 bing3
xing3 huang3
yue4 xu4
xu4 chu4
pi1
yi4
san1 jin1 chan3 can2 jian1
jiang1 qing2 can2 qiang2 zang1 qiang1
yu4 huo4
tiao3 qiang1 chuan4 chuang4 qiang4
hu4
lie4 li4
pang2 fang2
suo3
zheng4 zheng3 zheng1 zeng4 cheng2
bing3
zhi3
peng1
tan1
bu4 pu1
pi2 pei1 pa4 bi4 pi1
chi1 tai2
yu2 you2 tao1 yao3
xian3 tian3 nian3 zhen3
xie4 qie3 zha1
yang1 yang3
pao2 pou2 ni4 fou2 bao1 bao4
he1
ni4 ni2 ni3
ye4 she2 yi4
zhi3 qu2 di2 di3
zhi4 chi4
pi1
za1
wa4 mo4 mo3 {ma1}
mo3
shen4 shen1 chen1
xia2 jia3 ya2 ya1
chou2 chou1
qie4 qi1 jie2 qu1
wen3 min2 min3
chu4 zhu4
jia1
pi3 fei4 fu2 {bi4}
zha4 zhan3
zhu3
dan3 dan1 dan4 dan5
chi3 che4 ca1 chai1
mou3 mu3
zhan3 nian2 nian3 nian1
la4 la3 ba2 la1 {la2} {la5}
fu4 fu1 bo1 fu3
pao4 pao1
pan4 pan1 ban4
mo4 bo2 po4} pai1
ling2 ling1
guai3
qian2
ju3 ju1 ju4
zhi2 shi2 tuo4 {ta4}
pei4 jie3 fa2 bie2 ba2 {ba5}
tuo1 yi3 duo3 tuo4
yi3 tuo4 duo3 tuo1
ao3 { niu4 yao4 ao4} {yu4}
ju4 ju3 gou1 ju1
zhuo1
fen4 pin1 fen1 fan1 bian4 pan4
shao2 qiao2 zhao1
bai4
di3 zhi3 di2 qu2
yi2 ni3
ju4 ji3 ju1
kuo4
long3 long2
lian4 jian3
qia2
yong1
lan2
ning2 ning3 ning4
fa1 fa2 bo1
yi4 zhai2 ze2
bin1 ban1
fang3 fang1 fang4
zheng1 zheng4
qi2 jian3 ji4 zi1
yin2
fu3
qiang1
zhan4 zhan3
xie4
hang2
yu1 wu1 yu2
shi2
wang4
min2
min2
zhun4 tun1
chun1 chun3
wu3 wu4
yun2
bei4
yang4 ang2
ze4
pian4 pan4 pan1 ban3
ji2 jie2
hun4 hun2 kun1
sheng1
hu4
fang3
hao4
jing3 gui4
chang4 chang1
xuan1
ming2 {ming5}
hun4 hun1 {hun2}
fen1
qiu3 qin3
wu4 hu1
yi4
cuo4 xi2 cuo2 xi1
xi1 xin1
yan2
ze4
fang3 fang4
tan2
wu4 hu1
ruan3
peng2
ban1
bo2 bao2 fu2 {fu4} {fu5}
chao1 miao3
si4
wan2 yuan2
kang4 hang2
lin2 fei4
bei1
jie2
dong1
hao4 gao3
niao3 yao3 miao3
qian1 xian1
chu3
chun1
pa5 bai4 ba4 ba5 pa2
dui4 shu1
hua4
xin1 xin2
niu3 chou3
shu4 shu3 mao4 zhu4
shou3 chou3
song4 gong1
ban4 ban3
song1
yue4
yun4 yun3 yin4 jin4 yun2
jue2 gou4
ji1
mao1 mao2
pi3 pi1 bi4 bi3 pi2
bi4
kuang2 wang3
ang4
bing4 fang1
fen2
yi4
fu2
nan2
si1 xi1
hu4
ye2 ya1 ya2
zhu3 dou4 dou3
xun2
chen2 zhen3 {zhen4}
yao1 yao3
lin2
rui4
e2 e4
mei2
zhao4
luo3 guan4 guo3
gui4 zhi1 {qi2}
zong1 cong1
yun4
dou3
ou1 chu1 shu1
zao3
li4
lu2
jian4 xian4 jian3
cheng2
song1
cheng1 qiang1
fan1 bian1 feng1
nan2
jiao1 xiao1
shi4
xin1
yu4 yu3 yu2
huan1 yu4
qian1 han3 qian3 xian1 han1
ou3 ou1
wu2 wu3
qi2
bu4
bu4
zhe2
wen3 mo4
歿 mo4
yao3
mei2 mo4
qu1 kou1 ou1 ou3
zuo3 jie3
dai4 du2
pi2
meng2 {mang2}
fen1 fen2
ri4
nei4
jing3
xu3
dan4
da4 da2 ta4
pang1
zi1 zhui3
mo4 {mo5}
wei4 mei4 hui4
yu4 shu4
jian1 qu1 zhu1 ju1 {ju3} {ju4}
tuo1
chi2 duo3 tuo2
tuo2 duo4
he2
nie4 dian3 li4
li4 zhen3
zhi4 shi4 chi2 yi2
fu2 fa1
pei4 fei4 fu2
you4 you2
tian2
zhi4 yi2 tai1 chi2
zhao4 zhao3
gu4 gu3 gu1
die2 dian4 zhan1 tian1
沿 yan3 yan1 yan2 {yan4}
si1
kuang4
jiong1 ying2 jiong3
qu2 ju4 gou1
xie4 {yi4}
qiu2
die2 yi1
jia1
zhong1
po1 {po4 bo2}
hui4
bi4
ben4 ben1
zhuo2
ku1 chu4
li4 le4
ao1 you1 you3
gu1
hong2 weng1
han4 gan1
fa3 {fa2} {fa1} {fa4} {fa5}
liu3 mao3
si4
hu1
peng1 ping2
fa2 feng3 fan4
zhi4 chi2 zhi1 di4
su4
ni4 ning2 ning3 ning4
cheng1
lian2 ling3 ling2
pao2 bao1 pao4 {pao1}
bi4 bei1 po1 bo1
se4 li4 qi4
si4
nie4 ning4 ni3 ni2 {ni4}
ju2
sa4 huo4 yue4
zhou4 zhu4
sheng1
lei4 li4
xian4 xuan2 xuan4
jue2 xue4
fu2 fu1
pan4
mian4 mian2 min3
ang4 ying1 ang3 yang1
ji3
yong3
long4 long2 shuang1
lu2
dan4
yue4 yao4 shuo4 li4 po4 pu2 luo4 lu4 bo2
xie4 xie3
pai4 po1 po5
yi4 shi4 duo2 ze2
jing4 jing1
qi4
zhong1
ben4 fen2
niu3
gui4 ying3 jing3 jiong3
wen2
po4
yi4
lu2
chui4 chui1
pi1
kai4
pan4
yan4 tan2 yan2
kai4
pang4
mu4
chao3
liao4
jue2 gui4
kang3 kang1 hang1 kang4
tun2 dun4 tun1
guang1
xin4 xin3 xin1
zhe4 zhi4
guang1
guang1 guang2
hui1 wei3
qiang4
bian4
pa2
zheng4 zheng1
bo4 ba4 {ba5}
chuang2
ban3
fang1
mao2
mao4 mu4
gang1
wu4 {wu5}
yan4
ge1
bei4
zhuang4
pi1
quan2 shi2 zui1 ni2
xing4 xing1 sheng1
pao2
xia2
tuo2 yi2
hu2
ling2
fei4
pi1
ni2 ni3
ao3 yao1
you4
hou4 gou3
yue4
ju1 qu4
da2 dan3 dan4
po4 ba4 bi4
gu3
mi2 xian3
ning2
gong1 jiang1
wu3
fu1
wen2 min2
jie4
ya4
bian1 fen1 bin1
bian4
bang4 beng3
yue4
jue2
yun3 men2 yan2
jue2
wan2 {wan4}
jian1 lin2 qian2 yin2
mei2
dan3
pi2 pian2 pin2
wei4 wei3
huan4 huan2
xian4
qiang1
pu2 bao2 bo2
hang2 hong2 jiang1
qian1wa3
dai4
hua4 huo4
zhun4 xun2 quan3
zi1
mang2 meng4 meng2
bi4
bi4 ji1 qi4
liu4 jiu4
xun2
liu2
chang4
nie4
gong1
ge1 ji4 yi4
jiu4
zhou3 zhu2 zhou4
xia4
shan1 shan4
xu1
yao2 yao4 nuue4
lai4 ji1 li4
xiao4 di4 {di2} {de5}
gan4 gan3
yu2
gan4 gan3
hu1 yu2 xu1
wang4 mang2
pang2 wang4 mang2
zhi4 zhi2
qi4
shen3
zhi1 {zhi4}
zi3
gan3 han4 gan4 gan1 an4
wu4
zha4 da1 tuo1
wu4 ku4
kong4 qiang1 jiang1
xi4
fan2
gong3 kuang4
yang2 tang2 dang4
ma3
she4
礿 yao4 yue4
si4
zhi3 qi2
ta1
ma4
zi3
na2 du4 cha2
gan3
yi4
xian1
bing4 bing3
nian2
xi4
kong1 qiong2 qiong1
kong3 kong1 {kong4}
yu1
fou4 fu4
qian1gong1sheng1
du3 zhu2
jin1 le4
cao2 zhuo2 di2
fan2
shen1
gong1
zheng3
jiao3 jiu1 jiu3
糿 you4
线 xian4
gan4
xie4
fu2
lian4
qu1 zu3
shen1
xi4
zhi4 zhi2 chi4 zhi1
zhong1
zhu4 chao4 zhou4
ban4
fei4 fu2
zhuo2 lei2 chu4
chao1 shao4
shi4 yi4
jing4 jing1 jing5
dai4
xie4
wang2 wang3
han4 han3
luo4 li2 luo2
mi3 mi2
mie1 mi3
xiang4 qiang1
ting1
ting1 ding3
cao4
gu3 {gu5}
zhi1
han4 han2 qin2
lu2 fu1
bi3 fei2
ban1
pei1
pang4
qian1 hen2 jian1
fang2
zui3 zhuo2 zhun3 tun2 zhun1
you2
na4
hang2 kang1
kai3 ken3
ran2
gong1
zhou4 yo1 yu4
wen3
xiao2 yao2
qi2 jin4
pi2
xu4 qian3
bi4 xi4
xi4
pei4 fei4
ken3
jing3
tai4
shen4
zhong3
zhang4
xian4 xi1 xie2
qian1 xian2 qin4 kan1 keng1
wo4
xian4 kan3
yu3 kui4 yong3 yu2
shi4 she4 {she4 she3}
she4 she3
jiu3
dao1
jian1
pi2 bi4
fu2
chun1 tun2
yu4 sun3 shu4 wei3
wu4 wu3 wu2
zhi1
xi4 qi3
wei3 shan1
wen2
qian4
ren2
fou3 fou1 fou2
kou1
jia2 gai4 jie4
luo2 lu3 lu2 lu5
yu2 xu4 zhu4
ji2 ji1
qin2
qi2
yuan2 yan2
fen1
ba1
rui4
xin1 {xin4}
ji4
hua1 {hua5}
lun2 hua1
fang1
hu1 wu4
jue2
gou1
zhi3
yun2
qi2 jin3 qin2
yao3 ao4 ao3
mao1 mao2 mao4
wu2 e1 di2 ya2
fei4 {fu2}
gang1 hang2
zong3 xuan4 song3 cong1
yin2
you3
bian4
yi4
wei4 wei2 wei3
li4
pi3
e4
huan3 huan2 xian4
chang2
cang3 cang1
chu2 ning2 zhu4
su4 shu1 su1
zhi4 ti2 si1
xiao1
qian2
diao1
qi2 ji1 ji3
jiao4 jiu1 qiu2
ding1 cheng1 cheng2
shi1
gan3 gan4
yu2
cha4 chai4
yi3 yi2
shan1
chen4
xi1 gui4 gui1
mi4
guang4 kuang1
lei3
shi4
hua4 gua4
shi1
qie4 jie2
kui1 hui1
cheng2
zhu1
xian4 shen1
hua4 hua5
dan4
kou4 hou4 gou3 gou4
quan2
gui3
xun2
ye4 yi4
zheng4 zheng1
gai1
yang2 xiang2
xia4 du4 cha4
wen4 hun4
xu3
chu4
zhai4 ze2
xian4 xian2
bai4
zhang4
huo4
zhi4 zhi2
fan4
tan4 tan1
pin2
fa2 ban3 bian3
gou1 gou4
zhu4 zhu3
wan1 guan1 guan4
ya4 {ga2}
zhuai3 zhuan3 zhuan4
e4
lun1 lun2
ruan3
hong4 hong1
za1
kuang2 kuang1 guang4 guang3 wang4
jia1
zhun1
ying2 {ying4}
ti4
yun4
ji4 ji2 jin4
xiang2 heng4 gang1 hang2
yu4 ya4
fan3
wu4 wu3
wu4 ti4 da2 ta4
e2
huan2 ying2 huan4 hai2
yan4 zhe4 zhei4
jin4
yung4 yuan3 yuan4
hui2 wei2
lian4 lian3 lan4 lian2
chi2 zhi4
ju4
chui2 you2
han4 han1 han2
tai1 tai2
qiu1
bi4
pei2 pi1
bing3
shao4
bei4
wa3
di4 chi2 di3
ju4 zou1
ye4
lin4 lin2
zou3 cai3 {cai4}
jin4 jin1
jin1zi4pang2
tu3
qian1
chuan1 chuan4
xian1 shan1 shan4
sa4 ji2
fan4 fan3 fan2
diao4
men2
nuu3
ti4 xi1
chai1
chang2 {zhang3} {zhang4}
men2 {men5}
ya1 zha2
nao4 nao5
fu4
cheng1
e4
qu1
di3
zu4 zu3
zu4 cu2 zuo4
yan2 dian4
ling3
e1 a2 a5 a3 {a1 a4}
duo4 chi2 tuo2
tuo2
po2 zhi3 bo1 bi4 bei1 pi2 {po1}
bing3
pou3 fu1 fu4
ji4
liu4 lu4
xi2 long3
chen2 zhen4
jing4 xing2
lie4 li4
zui1 zui3 zhui3 li4 cui1 zhui1
yu3 {yu4}
qing1
jing1 qing1
fei4 fei3 fei1
mian4
ding3
kui3 qing1 qing3
jian4
chi4 shi4
bao3
si4
duo4
si4 yi2
chu2 cu1 zang3 zu4 cang3
shi4 shi3
xi1 si4
fu4
ju4 ju1
zou4 zou1
zhu4
tuo2 tuo5
nu2
jia1 jia4
驿 yi4
dai4 tai2
yu2
yuan2 qian4 yuan1
ming4 ming2
shi1
mian2 meng3 mang2 mian3 min3
齿 chi3Disclaimer! The translations provided here should not be used in a clinical setting and are supplied for educational purposes only.
Our site uses cookies to help improve your experience. By using our site, you are accepting our cookie policy.
Copyright © 2013 chinameddict.com, yixuecidian.com. Created by Mel McCann.