Total Strokes : 7
Results : 1096
Character Pinyin
ye4
liu2
zhu2
fang2 fang3
ao3 niu4 yao4 ao4 yu4
wu3
zu3 zuo4 zuo1 zuo2
zhou4
dong4
liang3
gu3
mao4
zhong1 gong1
xin4 xing4 xing1
bing4
pi1
dian4 {zhang1}
fei4
chu4
xuan2
shu2 geng1 heng2 geng4
yue4
chuang2
jia3
hu3
li4
pang4
dan3
fang3
gong1
ao1
fu4
ne4 na4
xue4
you2
hua2
xiong1
chen2
luo3 hun2 guo2
ng4
xu4
kuai4
bi4
hao4 mao2 mao4
jing4 jing3
fo2 bo2 fu2 bi4
ao1 you3 ao4
chang2
zhen1
shan3
lai3
ran3
hao4
sa4
jun1
you2
dan1
xun2 xin2
xie3 hai2
xu4
xie3 xie4
ding4
jie4
rong2
bin1 pang1 peng2 jing1 beng1 pang2 bang1
wan1 wan2
zhui3 shui3 chui2
pa2 fu2 ba3
fen1
zou4 zou3
xu3
yong4
dou3
chi2
tao1
min2
huang2
sui4
ge2
fu1
jie4
sha1
xi1
bi4
huan2
fan1 de5 di3 de1
chan1
hong2
nu4 shu4
fang1
pei4
fan4
ao3
qin4
xian1
xiao2
fen1
huo4 yu4
yin3 yi2
gai4
po1
xuan1
mao4
fang3
ya2
song3
wei3 wei2
㩿 ku1
yu2
ju3 ju5
gong3
qi4
gen4 yin2
guang4 guang2 guang1
hou4
jiao3
gang1
chen1
yi3
ji4 chi1
hai1 ai3 gai3
yu3
guo4
ze4
yan2
zu2 cui4
xian2
liu2
tong3
tun1
xi4
chan2 yin2 tan2
chao3
an2
xun4 xun2 chun2
shi4
yin2 yin3 ya2
jue2 guai4
tun2
gong3
zi3
yu2
ting2
you2
liu2
mu3
jiu1 niu2 jiao3
xiu3
zao4
mian3
xian4 xun2 xuan4
ku1
liao3
reng2
cheng2
yi4
han4 huan4 feng2
xu1
xiao3
xin4
qi3
sui1
hui3
you2
ji4
yun2
na4
pi4
xu4
yun3
䦿
you3
liang4 liang3
yan4 yan3 yan2
chuan4 {guan4}
si1 li3 li2 li4
hu4 hu3
luan4
shi4
xie5 xi1 suo1 xie1 {suo4}
ya4 ya3
xiang3 heng1 {peng1}
mou3
xuan2
nu2 nu3
mo4 bai3 bo2 {bo5} {ba4}
gu3 gu1 {gu4}
ni3
ni3 ni4
xie4
pan4 pai4 ban4
xu4
ling4 ling2
zhou4
chen1 shen1
qu1
si4 {ci4}
rang1 beng1
shi4 {si4}
ga1 jia1 {qie2}
pei1 bi4 pi1
伿 zhi4 yang3 yang1 yi4
si4 shi4
yi3 tai3 si4 ai3
zheng1 zheng4
tian2 tian1 dian4
han2
mai4
dan4
zhu4
bu4
qia1 qu1
bi3
shao1 shao4 zhao1
ci3
wei4
di1
zhu4
zuo3
you3 you4
yang3 yang1
ti3
zhan4
he4 he2
bi4
tuo4 duo3 tuo2 {tuo1}
she2
ye2 yu2
yi4 {die2}
bo2 fo2 {bi4}
zu3 zuo4 {zuo1} {zuo2}
ju1 hou4 gou1 kou4
ning4
tong2
ni3
san3 xuan1
qu2 ju3 ju4
zhong3 yong4 yong2 chong1 yong1
qian1
ka3
ke4
yue4 rui4 dui4
tu4
zhang3 chang2
er2 ni2
dui4
bing1
jiong3
yi2
kuang4
ye3
ling2 leng3
pan4
fu2 fa3 fu3
min3
dong1 dong4
feng1
mo2 fu2
chu1
qu4
ju1
shan1
min3
ling2
zhong1
pan4
bie2 {bie4}
jie2
jie2
bao4 pao2
li4 {li5}
shan1
bie2 {bie4}
chan3
jing4 jing1 jing3
zhu4
nu3
jie2
qu2
shao2 qiao2 shao4
yi4
zhu1
miao3 mo4
li4
jing4 jin4
lao2 lao4
lao2 lao4
peng1
xia2
qu1
bian4 fan2
yi4 yi3 yi1
you4 you3
lu3 di2 chi3
shao1 shao4
ji2
que4
luo3 lan3 kun1 gun1 luan3
zhi4 di1 zhi3
zhe2 cha3 zha3
pang2
xian4
shi4
ou3
xue1
yi1
jun1
chou3
lin4
tun1
yin2
fei4
bi4 pi3 bi3
qin4
qin4
ge1 jie4
pou5 pou1
fou3 {pi3}
pa1 ba5 {ba1}
dun4 dun1
pen1 fen1
hua1 e2
han4 han2
ting1 {ting5}
hang4 hang3 hang2 keng1
juan4 shun3
qi3
hu1
qi4 qi3 zi1 zhi1
shen3 yin3
wu2
wu2
chao1 chao3
ne4 na4 {na5}
xue4 jue2 chuo4
fan2 xi1
chui4 chui1
dou1
wen3
hou4 hou3
yin1 hou3 ou2 hong1
wu2 {yu2} {ya2}
gao4 gu4
ya2 xia1 ya1 {ya5}
jun4
lu3 luu3
e5 e4
ge2
mei2
bao3 ai2 dai1
qi3
cheng2
wu2
ju2 gu3 gu4 gao4
fu1
jiao4
hong1
chi3
sheng1
na4 ne4 na5 {ne5}
tun1
wu3 m1 fu3
yi4
fei4 tai4 tai3 dai1
yu4 xu1 ou1 ou3 ou4
li4
bei5 bai4
yun4 yun2 yuan2
kuai1 guo1
qi4
cang1 qiang1 qiang4
wu4 wu1
dun4 tun2
kang4
yuan1
jing3 jiong3
pian1
yun4
chuang1 cong1
hu2
hui2
yuan2
you3 you2 e2
guo2
kun4
cong1
tong1 wei2
tu2
wei4 wei2
lun2
yin2 qi2
nie4
mo4
ji1 jie2 ji2
jia2
zhi3
zhi3
ban3
xuan1 xun4 xun1
tou2
qiu3 qin3
fen2
yun4 jun1
rong3 keng1
dun2 dun4
fang2
fen4
pen4 ben3 ben4 {beng4}
tan1
kan3
guai4 pi1 huai4
zuo4
keng1
bi4
xing2 jia2
di4 de1 de5
jing1
ji4
kuai4
di3 chi2
jing1
jian1
shan4 dan4 tan2
li4
ba4
wu4
fen4 ben4 fen2
zhui4
zhuang1 zhuan4 zhuang4
sheng1 sheng5
yi1
mai4
ke2 {qiao4}
pang2 feng2
qun1
yun4
jia1 {jia4}
夿 pa1 ba1
mang2 en1
lian2
huan4
dan1
ren2 ren4
fu1
jing4
xi4 jie4 xie4
wen2 wen4
zhong1
pa1
du4
ji4
keng1
zhong4
yao1
xian1 chan1 jin4
yun2
miao4
pei1
chi1
yue4
zhuan1 zhuang1
niu1
yan4
nan4 nan2 na4
xin4 xin1
fen2
bi3
yu2
tuo3
feng1
wan2 yuan2
fang4 fang2 {fang1}
wu3
yu3 kou1 yu4
gui1
fu4 fu1 fu2
bo2 bei4
zi1
xiao4
xin4
tu2 jia1 tu1
song4
wan2
rou4 rou2
yao4 yao1 yao3
hong2
yi2
jing3
zhun1
luu4 luue4
dui4
寿 shou4
mang2 pang2 {meng2}
wang1
wang1
ga4
yi3 wei3
尿 sui1 niao4
ju2
pi4
zeng1 ceng2
xi4
yue4
ban3
yao3
ang2
ya2 xia1
wu4
jie2
e4
ji2
fen1
wan2
qi2
cen2
qian2
qi2
neng4 cha1 cha4
jie4
qu1
gang3 gang1
xian4
ao4
lan2
dao3
ba1
jing1
xun2
wu2 wu1
zhi1
fen1
pa1 pa4
zhi3
xi1
hu4
dan4
hui1 wei2
zhang4
bi4
qin2
tun2 dun4
chuang2
ji3 gui4 gui3
ya2 ya1 ya3
xian1 bai4
jie4
xu4
lu2
wu2 wu3
she4 ku4
ying1 ying4 ying5
yan4 yan3 yan2
ding4 ting2
qi4
neng4 long4 nong4
fen4 fen2
ba4
shen3
di4 {ti4} {di5}
zhang4 zhang1
xing2 {xing5}
wen2
tong2
ji2
pang2 {fang3}
zhong1
yi4
wang2
zhe2 che4
ji4
ren4 ren3
ren2
tan3
te4
tui1 tei1 qu4 te4 {te1}
zhi4
wang4 {wang2}
ying4 ying1
min2 min3
chong1
ji2
wu4 wu3
ye4
you4 you1
wan2 wan4
zhong1 {song1}
kuai4 {kuai5}
yu4
bian4
zhi1 qi3 qi2 ji4 zhi4
shi4 qi2 di4 chi2
cui4 zu2
chen2
tai4 tai3 shi4 she2 dai4
zhun1 dun4 dun3 chun2 tun2
qin2 qian2
hun2
xiong3 xiong1
nuu4 niu3
ren4 nen4 nin2
xian1
xin1
kang3 hang1 kang1
xi4 qi4 kai4
怀 huai2
xu3 wu1 hu1 wu3
kou1 ou1 ou4
chang4
chuang3 chuang1 chuan4 chuang4
cheng2 {cheng5}
e3 wo3
jie4
ge1
shi1 shi4
tai4 li4 ti4
mao3
niu3 {niu5}
ban4 {ban5}
che3 {che5}
rao3
qie4 yi4 qi4 ji2 xi1 {cha1}
qin2 jin4 qian2
pan4 pan1 ban1
jia2
yu2 yu1 wu1
fu2
ao4
xi1
pi2 bie2 pi1
di3 qi2 zhi3
sun3 kan3 jie2 zi4
e4
dun4
hua2 zhao3
ji4
yung4 wei3 rui4 juan4 yan3
kuang2
fan1 bian4
chao1
ju1 ju4 gou1 ju3
wen3 wen4
jue2 hu1 hu2
yue4
jue2
ba1 ba3 {ba4}
qin4
yu3 you2 shen4 dan3 zhen3
zheng3
yun3
wan4 wan2
nu4 ni4 ne4
yi4
zhu4 shu4 shu1
zhao4 zhao3 zhao1 zhua1
pei1 pou2
tou2
dou3
kang4
ti2 zhe2 {she2} {zhe1}
pou2 po1 fu2 fou2 fou1
mu2 fu3
pao1 pao4
ba2 pei4 jie3 fa2 bie2
ao3
ze2 yi4 zhai2
zhuan4 zhuan1 gua1 tuan2
qu1 ou3 kou1
lun2 lun1
chuan3 qiang4 cheng1 cang1 chuang3 qiang3 qiang1
hu4
bao4
you1
gai3
yi3
gong1
gan1
jiao4 xiao2 xue2
sheng1
gan1 gan4
han4
ying3 tai2
di4
xu1
chan3
shi2
kuang4
yang2
geng4 {jing1 geng1}
yi4 ye4
qian1
yu4 yu2
gan4 gan1 {gan3}
wu4 hu2 wu1
chai4 chai1 cha1 {cha4}
sha1 shan1
xun2
fan1 fan2
yue4 wu1 wu4
li3 zi3
li3
xing4
cai2 {cai5}
cun1
ren4
shao2 {shuo4 piao1 diao4 di2 biao1}
tuo1
duo4 di4
zhang4
wang2 mang2
chi4
yi4
gai4 gu3
gong1
du4
tuo1 zhi4 li2 chi3 chi2 yi2
si1 hai4 qi3
chu4 shu4
gang4 gong1 gang1
di2 tiao2
lai4 lai2
shan1
mang2
yang2
ma4
ji3 ji2
bu4
jian1
mei2 mei4 mei3
1 ai3
xian1
chuan1
pai4 chi2
hong4 gong3
bei4 ji4 qi2 zhi1
zhi1 zhi3 chi2
qian1
gu3 mi4
hu2 gu3 {yu4}
hong2 wang4 wang3 wang1
jing4 qing4
tun1 ruo4 rui4
jun1 jun4 ying2 yun2 lun2
hong2
ta4 yi4 ti4 tai4
quan3
ji1
fan3 bian4
fan4 bian4
gan4 cen2 han2
men2 min2 wen2 wen3 wen4
fang1
xiong1
gui4 yue4 jue2
hang3 hu3
niu2
yi3 gai4 qi4
pen2 fen2
汿 xu4
shen3 qin4
yin2 yi2
ao4 wu4 wo4
hun4 hun2 yun2
ruan3 yuan2
kang4 hang2 {hang4}
wei3 yun3 yan3
tan2 chen3 zhen4 chen2 {shen3}
zhen4 shen3 chen3 chen2 {chen1}
you2
chun2 zhuan4 tun2 dun4
hu2 he2 he4 hu4
huo4
qie1 qi1 {qu1}
mu4
rou2 nuu4 niu3
mei2 {mo3 mo4}
mi3 min3 mian3
mei4 mi4 wu4
dong4 chong1 {chong4}
pi2 bi3
sha4 si1 suo1 sha1
zhi4 zhi3
bei4 pei4
pan4
za1
kou4 gang3 gou1
liu2
mei2 {mo4}
ze2
feng1
ou1 ou4
li4
lun4 lun3 guan1 lun2
chuang4 cang1
feng1 feng2
gui1 wei2
hu4
hong2
dai4 ling2 ling5
zao4
zhuan4
jiu4 jiu3
zha4 yu4
duo4 xie4
chi4
zhuo2
zai1
zai1
can4
yang2
tuo1 ta1
mou3 mu3
lou2 lao2
ren4
mang1 mang2
zhuang4
you2
gang3 kang4
bo2 pei4
hou3
ya2 ya4
yin2
fan1 fan3 fan2 huan1
yun3
kuang1 kuang2
nuu4 rou3 niu3
di2
qing1
zhong4
mu4
bei4
jiang1 hong2
di4
chuan4
gan1
jiu4 jiu3
yu2
ji3
yu2
chang4 yang2
ma3
bu3 fu3
dong4 yong3
nan2
ying4 sheng4 tian2 dian4
ping2
tian3 zheng4 ting1 ting3 {ding1}
ding1 ting3
nai3
ding1
pi1 pi3 bi3
jie2 jie1
shuo4 liao4 liao2
bi1 xiang1 ji2
zao4
zao4
mao4
qi3
ying2
zheng4 zheng3 cheng1 cheng2
yi3
ding4
diao1 qi4
gai4 ji1
reng2
禿 tu1
xiu4
si1
ren2
tu1
jiu4 obs jiu1 {jiu5}
gong1 qiong2
chu4
shi2gong1sheng1
jiu1 jiu3
xi4 {ji4} {xi5}
wei4 wei3
yun2
hong2
zhun3 zhun4 tun2 quan2 dun4 jun1 chun2
bi4 pian2 bi3 bei4 bei1 pi1 pi2
miao3 sha1
gang1
na4
ren4 ren2
zong3 cong2 zong4 zong1
fen2 fen1
zhi3
wen4 wen2
fang3
zhu4
zhen4 yin3
niu3
shu4 shu1
nie4 zhe2
ge1 yi4 qi4
di4 bi4 bo1
huan4
huang1
yi3 shi3 chi3
ren4
xiao1 xiao4
ru3
zhou3
yuan4 yuan1
du4 {du3}
gang1
chen1 rong2
gan1
cha1
wo4
chang2
jiao3
liang3 liang2
feng2 peng2
wan2
yi4
chai1 cha1
mian2 mian3
mi3
gan1 gan3
qian4 qian1
hu1 xu1 yu2 yu3 yu4
yu4
ruo4 di4 zhuo2 que4 shao2 shuo4 xiao4
xiong1 qiong2 qiong1
du4 tu3
xia4 hu4
ji4 qi3
mang3 huang3 huang1 wang2 mang2
zi1 zi3 zi4
sui1
zhi4
xiang3 xiang1
nuue4
qiu2
bu3
jian4 {xian4} {jian5}
yan4
gu3 jiao3 {jue2} {lu4}
yin2 yan4 yan2
yan2zi4pang2
zheng4
gu4 gu3
he1
bing4 ping2
zu4 zu3
chi4 shi2 zhi4 shi5
xiong4
zha3 zha4
chi3 su4
zhen4 zhen1 zhen3
ti4 ti2 di4 di1 di3
jie4 zhou1 zou1
ci2
qu1 chu4
zhao1 zhao4
bi4
yi4
yi4 tai3 tai2 dai4 yi2
lu4 gu3 {yu4}
xiu1 dou3 dou4
shi3
zhai4 zhi4
bei4
gong4
zai4 cai2
chi4
zou4 zou3
zu2 {ju4}
gui4 shen1 {juan1}
che1 ju1
xian4 xian3 jian1 xuan1
dai4 di4
ren4
xin1
chen2
chuo4
da2 ta4
辿 chan2 chan1
gan1
qian1
yu3 yu2 yu1
yu1
xi4 qi4
xin4 xun4
yi3 {yi2}
huo4 guo1 guo4
mai4
qi2
yi4
fu2 fu1
kang1 hang2 geng1 kang4
bin1
fang4 fang1
geng3 xing2
nei2 ne4 nuo2 na4 {nei4} {na3} {nei3} {na1}
xin1
shen3
bang1
yuan3 yuan2
cun1
huo3
yu2 xu2 she2 xie2 {ye2}
yu4 wu3 wu1
you3
bian4
li3 {li5}
zhen4 zhen1
ling2 ding3 ding1 ding4
jiao1 zhao1
li4 pu2
diao3 liao4 liao3
chang2 zhang3
run4
hui1 wei2
xian2
hong2
jian1 jian4 jian5
min2 min3
kang1 kang4
men3 men2 men4 men1
yin4 yin1
yang2
dou3
qian1 ai4 e4
sheng1
fan3 ban3
pei2
kang4 gang1 keng1
yan3 yun3
yuan3 yuan2 e4 ai4 ruan3
yuan3 ruan3 zhi3
bi4 pi2
jing4 jing3
fang2
chang2 yang2
an1 yin1 yin4
zhen4
jie1
ren4
yang2
dun4 tun2
xi4
ren4 ren3
yu4
chi4
fan3 fan4
yin3 yin4
xu3 qiu1 qu1
ri4
bo2
lu2 luu2
qiu1 zhi4 jiu1
ji1
mo4 mai4
jiu1 gui1 jun1 qiu1Disclaimer! The translations provided here should not be used in a clinical setting and are supplied for educational purposes only.
Our site uses cookies to help improve your experience. By using our site, you are accepting our cookie policy.
Copyright © 2013 chinameddict.com, yixuecidian.com. Created by Mel McCann.