Total Strokes : 5
Results : 359
Character Pinyin
ye4 qiu1
yi4
xin4 shen1
zhen3
da4
wu4
pan1
mian2 ma4 ma3
quan2
gong1
gong1
yao4 you4
jian3
yan2
qiu2
shen1
ni3
he4
qin2
qu4
nu2
shou3
liu2 liao3 liao2
nian3
yin2
cen2
ji3
hui4 guai4 gua1
yi3
bi3
ding1
jiu1
kan3
le4
qiu2 gui3
ji2
yi4
ji3
shi2
ding1
qie3 {ju1} {cu3}
pi1
shi4
qiu1
bing3
ye4
cong1 cong2
dong1
si1
guan4
zhu4 zhu3
dan3 jing3
zuo4 zha4
hu5 {hu3 hu1}
fa2
lo4 liao4 le4 yue4 yao4
dou3
sui4
zi1 zai3 {zi1 zi3}
shi4
tuo1 duo4 ta1
zhang3 zhang4
fu4 {fu5}
xian1 {xian5}
xian1
duo2 cha4 {zhe2}
hong2
tong2
ren4
qian1
gan2 han4 gan3
wu4 yi4 {ge1}
di2
dai4
ling3 ling4 {ling2}
yi3
chao4
chang2
sa1
shang4
yi2
mu4
men2 men5
ren4
xiong1 {xiong5}
chong1
lan2
zhu3 ran3
chai3 ce4
jiong1
ce4
xie3 xie4
kan3
dong1
tai2 tai4
gang1
fen4 bing4 feng2 peng1 ping2
ju1
chu4 chu3
kuai4
gu3 die2 tu1
yao1 wa4 wa1 ao1
chui4 chu1
ji4 ji1
ji4
kan1
qian4
cun3
zou1 chu2
gong1
jia1
wu3 mao4 mao1 wu4
mai4
gai4
ge2 gai4
bao1
cong1
bei4 bo4 bei3
jiu4
yi2
za1
jiang4
hui3 hui4
pan4 ban4
xi4
bu3
zhan1 {zhan4}
cha4 ka3 {qia2} {qia3}
lei2 luu2 lu2
qiong2
zhi1
mao3
zhe2
han3 chang3 an1
lie4 lai4 li4
qu4
qu4
guai4
ba2
bo1 fa1 {fa4} {fa5}
gu3
qu2 gou4 ju4 {gou1}
ling4
kuai1 gua3
dao2 dao1 {tao1}
kou3 kou4
ti3 qi2 zhi3 {zhi1}
jiao4
zhao1 shao4 zhao4
ba1
ding1
ke3 {ke4}
hu2 tai2
chi4
shi3
you3 you4
qiu2
po3
die2 ye4 she4
hao4 hao2
si4 si1
tan1 tan4
chi3
li4 le4
diao1
ji4 ji1
hui2
yin1
qiu2
si4
nin2
tian3 ting3
sheng4
pu3 pu2
lu4
ya1 ya4
ju4 chu4 chu3
wai4
yung4 wan3 yuan4
mao3 yung4 wan3 yuan4
ying1 yang1
ben4 hang1
gao3
yi4 shi1
ben3 tao1
tai4
tou2 tou5
nu2
ding1 ding3
nai3 {nai5}
yun4
ning2 {ning4}
rong3 shou4 shou3
tuo1 te1 ta1
gui3
dui4
ying1 er3
er3 ying1
ying1 er3
ga3
kao1
ni4 ni3 ni2
xian1
li4
xue1 yan3 e4
zuo4 zuo3
qiao4 qiao3
ju4
shi4
bian4 bu4
ding1
shuo4 shuai4
pian2 bing4 ping2
yao4 you4
pi3
ting1
ze4
guang3 guang4 an1 guang1
pan2 bian4
er4
bi4 fu2
hong2
kui4 gui1
bi4
le4
dao1
ding4
yue4
mu3 mou4 wu4
san1 jin1 chan3 can2 jian1
e4
qiu2
le4
pu2 bu2 bo2 bao2 pu1
pa1 bai4 ba1 {pa2}
deng3 da3 {da2}
reng2 reng3 reng1
bi4 fu2
chi4
ji4
dan4
jiu4 xiu1
ya1
wei4
mie4 mo4
ben1 ben3
ya4 zha2
zhu2
zhu2 shu4 sui4
zheng3 zheng4 {zheng1} {zheng5}
can1 e4
mu2 mu3 mou3
di4 zhi1 zhi3 di3
min2
pie1
zheng4 cheng2 zheng3
bing1
yong4 yong3
gan1
shui3
le4
fan2 fan4
氿 qiu2 gui3
ting3 ting4 ting1
shi2 xie2 zhi1
bin1
ze4
mian3
ma1 kuai1 hui3 hui4
diao1
tan1 han4
mie4
ba2
fan4
qiu2
xuan2
yu4
xiu4 su4
qiu2
ga3
gua1
wei3 wa3 {wa4}
gan4 gan1
sheng3 sheng4 sheng1 {sheng5}
yong4 {yong5}
shuai3
dian4 tin2 tian2
yao1 you2
jia4 jia3 {jia5}
xin4 shen1
zha2
dian4
ya3 pi3 zu2 shu4 xu3 shu1
chuang2
bo1
zi4 bai3 ba4 bai2 bo2 {bo5}
pi2
meng3 ming3 min3
mu4
mao2
shi3
shi2 {dan4}
qi2 shi4
shi4zi4pang2
rou2
he2
jue2 xue2
wei4 li4
jiao3 jiu1 jiu3
wang3
yi4
nie4 yi4
yi1zi4pang2
ji4 jie2
gong1 hong4 hong2
tao3
rang4
shan1 shan4
xi4 ji4 qi4
tuo1
xun2 xun4 xun5
yi2 yi4
xin4 sui4 xun4
ji4 ji5
ren4
ya4 ga2
ting2
deng4
jin1zi4pang2
chang2 zhang3 zhang4
shan4 shan3
le4
zhui4 sui4 dui4
ding4
ji1
yu4
dao3 jue2 niao3 diao3
mang2 long2Disclaimer! The translations provided here should not be used in a clinical setting and are supplied for educational purposes only.
Our site uses cookies to help improve your experience. By using our site, you are accepting our cookie policy.
Copyright © 2013 chinameddict.com, yixuecidian.com. Created by Mel McCann.