总笔画 : 6
结果 : 652
文字 拼音
tian3
yin3
xiong3 xiong1
qian4
wu4 yi4 ge1
zhong4
nei4
zheng3
ji4 zan1
cai2 zai4
xing2
jie2
ji2
shi4
pei1
qin2
xi1
zhi3
shi3
hua1
xi1
fan4
chuang1
gao3
tao4 tao3
jiao1 can4
yi4
yu2
ji1
yan3
zi3
jiu4
yu1
yun4
zi3
lan2
nao2
qin4
dai4
qi3
huang1
ren4
huang1
fan4 fan1 fan2
du4
yu3
jiu4
han4
di4
wu1
gong1
yi4
ren3 ren4
cha4
liao3
zi1 jian3 qian2 qian5
jin4
mao3
yin3 yin4
yan3
yao3
zhi3
yu3 kui4 yong3 yu2
reng2
ding4
xiu3 xiu4
ning4
ni4
nian4 ren3 shang1
㲿 wang3
huo3
jiu4 jiu1
si1
se4 jiu4
pu2
qiu2
shi2
qian1
xi4
yuan4
cao3
tiao2
kai3
bai4
qian1
zi3
cheng1 cheng2 {zheng3}
diu1
qiu1
liang3 liang4
diu1
zhong4
ping1
pang1
jiao1 qiao2
shi3
ji1
nang1
jia1
shi2
mai3
zheng4 zheng1
xuan1 hu4 gen4 geng4
gen4 geng4
ya4 ya3
jiao1
hai4
yi4
chan3
fan3 jia2 jia1 jia4 jia3
chao4
yang4 ang2 yang3
qian2 jing1
zhong4
pi2 pi3
wan4
wu3
jian4
jie4 {ga1} {jia4}
fo2 yao3
feng1
cang1
ren4 {ren2}
wang2
fen4 {fen5} {bin1}
di1
仿 fang2 fang3
zhong1
qi3
pei4
yu3 yu2
diao4
dun4
wen2 wu4
yi4
qin4 xin3
gang1 kang4
yi1
ji2
ai4
wu3
ji4
fu4 fu3 fou4 fu2
pei4 fa1 fa2
xu4 xiu1
jin4
bei1
chen2
fu2 fu1
tang3
yin2 zhong4
you1
huo3 {huo5}
guai4 gua1 hui4 hui3 kuai4 gui4
yu3
cui4 zu2
zhuan4 chuan2 yun2
san3
wei3
chuan2 zhuan4
che1
ya2
xian4
shang1
chang1 cheng2 zheng4
lun2
cheng2 cang4 cang1
xun4
xin4
wei4 wei3 e2
zhu4
chi3
wa3
zhao4
xiong3 xiong1
xian4 xian3 xian1
guang4 guang2 guang1
dui4
quan2
ju4 hong2 gong3 gong1 gong4
tian1
wan1 chuan3 guan1
xin4 xing4 xing1
ji4 zai4
gua3
jun1
nong2
ning2 bing1
hu4
chong4 chong3 chong1
jue2
hu4
feng1
fu2
dang4
wen3
ji4 ji1
dan3
xing2
jiao3 huai5 hua4 {hua2}
wan1 wan2
jue2
li2
wu4 wo4 wa4 hua4 yue4
li4 lie4
liu2
ze2
gang1
tiao3 qiang1 chuan4 chuang4 chuan1 chuang1
lie4
jin4 jing4
keng1
xie2
zhi3
dong4
xiong4 xiong1
kang4
jiang4 {jiang5}
wang1 kuang1
hu1
shi4
wan4
kua1 hua2 hua1 hua4
xie2
wan4
yin4
wei1
ya4 ya3
yan4 ya4 ya1
ye4 yan3 yan1 yan4
she4
lei3
diu1 du1 du3
ruo4
hong1
mie1
xu1 {yu4}
mang2
chi1 {ji2}
ge3 ge2 ge4
xuan1
yao1
zi3
xia2 ge3 he2
ji2
diao4
dou4 dou3 cun4
tong4 tong2
ming2
hou3 hou4
li4
tu3 {tu4}
xiang3 xiang4
zha1 zha4
he4 xia4
ye3
luu3
a1
ma4 ma3 ma2 ma1 ma5
yue4 nan1 jian3
hui4 hui2
xin4
yin1
nan1
tuan1 shuan4 tuan2
tuan2
zai3 zai4
yu2 xu1 wei2
ge1 yi1
ao4 yu4
wu1
gui1
pi3
yi2
de1 de5 di4
qian1
qian1
quan3 chou2 zun4 zhen4
shuo4 zhuo2 shao2
dang4
qia4
kuang4
chang3 chang2
zhuang1 zhuan4 zhuang4
jiang4 xiang2
su4
duo1 {duo2}
duo1
yan3
bi3 pi2
yi2
qu4 kua1
jia1 jia4
duo4 duo2
kuang3
qian1
gan1 jian1
yi1 jie3 ta1
jiu3
nan4 nan2
du4 cha3 cha4
hao3 {hao4} {hao1}
xian1
奿 fan4
ji3
zhuo2 shuo4
ru2
yi2 pei4 fei1
wang2 wang4
hong2
zhuan1 zhuang1
fu4 fu5
mu3 ma1 ma5
ma1 zi1
zi4 {zi5}
cun2
ci2 zi2 zi3 zi5
zhe4 zhai2
qiong2 kong1 qiong1
yu3
shou4 shou3
an1
si4
xun2 xin2 xue2
dao4 dao3
jian1
shu2
chen2
liao4
liao4
yao2
jin4 jin3
ni4
long2
ge1 yi4
qi3
ren4
wu4
han4
shen1
屿 xu4 yu3
chu1 chui4
suo4 xue3 sui4
qi3 kai3
zhou1
mang3 huang3 huang1 wang2 mang2
xie2 gong3
fan4 fan1 fan2
nie4
shi1
nian2
jian1
zhuang4 zhuan1 zhuang1
de5 de1 di3
qing1 qiang1 qing4
xun2
yi4
san1 sen1 sa1 san4
te4 chi4 shi4 {shi5}
er4
wu1
tui2
shi3 chi2
jiang4
dang2 dang4 dang1 dang3
zhuo2
tuo3
ren2
gai3
chan4
gan1
yi4 qi4
tai3 shi4 she2 dai4
cun3
mang2
xi1
fan2 fan4 fan1
xu4 qu5 xu1
shu4
rong2
yi1 xi1 suo1 kui1 xi4 hu1
zai4 zai3
tuo1
zhang4
zhuo2 yue1 di4 diao1
xiang3 jiang1 gang1 kang2
xu1 yu1
xu1 yu1
gan3 han4
shen1
cha3 cha2 cha1
zhai4 zhi4 shi4 chi3 yi3 tuo1
xi4 ji4 hu2 he4 gu3
kou3 kou4
yue4 wu4
tuo1
qian1
zhi2
ren4
kuo4
men2
sao3 sao4
yang2
qi1 gui4
shou4 shou1
kao2 kao3
zhi3
zao3
xie2
tiao1
xun2
xuan1 hao3 xu4
xuan1 hao3 xu4
la2
qu1 {qu3}
ye4
you3 {you4}
shu1 zhu1
ren2
bie1 ba1
pou4 pu1 po1 piao2 pu3 po4 {pu2 bu2 po4}
duo3 {duo5}
duo3
dao1
li4
qiu2
ji1
jiu1
bi3
xiu3
ting2
ci4
shi4 xue1 sa4 sha1 shai4
za2
guan4 quan2
ci2 zi1zi4 ci4
huan1 huan5
ci3
si3
mei3 mei4
bi4
jue2
nai3
qi4
dao1
ni4
niao4 tun3 {cuan1}
ju1 qiu2
cuan1 tun3
cha4
chuo4 yue4 yao4 shuo4 zhuo2
chuan4
wan2
fa2 feng2 fan4
tuo2 ta4 dai4 {da4}
xi1
tuo1
mang4 mang3 mang2
qiu2 you2
qi4
shan1 chan3 shan4
han4 {han2}
qian1
wa1 yu2 wu4 wu1
wu1 wa1 wu4 yu2
sa3 xian4 shai4 xun4
yi3 si4
ru3
jiang1
zhe2 tuo2 chi2
wa1 yu2 wu4 wu1
yang2 tang3 tang1 shang1 tang5
zhong1
guang1 guang2
deng1
hui1
xiao1
xiao1
hui1
ye2 ye5
bi4 bin4 pin4
jiu1
mu3 mao4 mou2
ji3
cai2 chai2
zhuo2
yan4 jian4 an4 han4 han2 an2
jie2
jing3 gong3 guang3
ma4 ma3
zheng1 ding1
le4
ba1
ji4 ji1
lu4
fu2 fei4
mo4 bo2 bai3
qie2
li3
wa1 ya4
zhu2
mi3
si1 mi4
jiao3si1pang2
ou1 xu1 yu1
jiang4 hong2 gong1
zhou4
jian1 xian1
hu2 jie2 xie2 xie4 he2 ge1
di4 ji1 ao4 yao4 yue1
ji2
wan2
guang4 kuang4
ji4 ji1
jin4 ren4 ren2 nin2
lun2 guan1
fou3
wang3
xiang2 yang2
hu4 yu4 yu3
lao3
kao3
neng2 er2
lei2 lei3 lei4
reng3 reng2 er3
yu4
ru4 rou2 rou4
jin1 lei4
ji4 ji1
qiu2
ken3
chen2
zi4
die2 zhi4
pou2 jiu4
she2
chun3 chuan3
zhou1
yin2 gen4 {gen3}
shai3 she4 se4
cao3
le4 ji2
ding3 ting3 ting1
jiao1 kui2 qiu2
yi4 ai4
nai3 reng4 er2 reng2
shao2 tiao2
jiu1 jiao1
jie1 jie2
hu3 {hu5}
luo3 lu3
zhong4 tong2 chong2
xue4 {xie3}
hang4 xing2 {hang2} {xing4}
yi1 {yi4}
ya4
西 xi1 {xi5}
xi1
quan4 guan1 guan4
gou4 jiang3
hui4
yu1 xu1 ou1
ju4
ya4
na4 ne4
hu3 xu3
e2
lun4 lun2
xiong1
song1 song4
feng1 feng3
she4
访 fang4 fang3
gui4 jue2
zheng1 zhen1
fu4 fu5
yun2 yuan2
zou3
gui3
reng2
niao3 bian1 bian5
niao3 bian1 bian5
liao2
qi3
shan1
han2
yu2
mang2
ru2
qiong2
huang1 guang3 kuang4
qiu2 ga2
yi3
yan4 yan3 yan2
han4
bie1 bi4
wen4 wen5
he2 chen4 chen3 chen1 chuang3 chuang4
xun4 shen4 xin4 shen1
pi4 qian1
wei2 wu4
gai4 yi4
zhi4 shi3 duo4 tuo2
xie2 shou3 ye4
tuo1
xing2 qing2 tang2
tuo2 duo4
xun4 yun2 xun2
tuo2 chi2
jian3 zi1 ji4 qi2 zhai1在此声明,该翻译不应用于临床,仅用于教育目的。
我们的网站使用cookie来帮助您改善网页浏览。请您接受我们的 cookie 方针,以便使用该网站。
版权 © 2013 chinameddict.com, yixuecidian.com. 创建者 Mel McCann。