总笔画 : 4
结果 : 215
文字 拼音
wang3
ting1
le4
huan4
zhao3
you3 you4
zhu4
zhi1
ju4
juan4 gun3
xin1
xi1
hu4
bu4 {bu5} {fou3} {fou1} {fu1} {pi3}
yu3 {yu4} {yu2}
mian3 {gai4}
gai4
chou3
chou3
tuan1 zhuan1
shi4
pan2 qiang2
zhong1 {zhong4}
ji3
jie4
feng1
dan1 {dan5}
wei2 wei4
zhi1
yan1 ya1 wu1
gai4
diu1 jiu3
shu1
yu2 {yu3}
yun2
hu4
qi2
wu3
jing3
si4
hang2 geng1 kang4 {gang1}
ta4 tai4 tai3 duo4 da4
shi2 {shen2} {shen5}
ren2
li4 le4
ding1
ze4
jin3 jin4
pu3 pu2 fu4 pu1
chou2 {qiu2}
ba1
zhang3
jin1
jie4 {ga4}
bing1
reng2
chuang2 cong2 zong4 cong1 zong1
fo2 bo2 fu2
san3
lun2
chuang4 chuan4 cang1
yan2 yun3
zan1
yuan2
na4 nei4
zhong1 gong1
liu2 lu4 liu4
xi1
mao4
ran3
nei4 na4
yuan2
peng4 mou3 mao3
gang3 gang1
rong3
you2 yin2
feng4
xiong3 xiong1
chuang1
fen3 fen1 {fen4} {fen5}
qi4 qie1 {qie4}
yi4
quan4
ban4
yun2
jiu1
bao4
gou1 {gou4}
mei2 wu4
yun2
hua1 hua4
pi1 {pi3}
qiu1 gou1 ou1 qu1
sa4
zu2 cu4
sheng1
wu3 {wu5}
kuang4
bian4
ang2 yang3
zhan1 yan2 wei3
e3 e4
ting1
li4
gong1 hong2
mian3 lin2
rou2 qiu2
ji2
you3
shuang4 shuan1 shuang1
fan4 fan1 fan3
shou1
ya4
tu3 du4
ren2
gu3 gu1
che4 ze4
tian1 {tian5}
tai3 tai4 {tai5}
fu4 fu1 {fu2}
jue2 guai4
yao1 {yao3}
kong3
jie2 ji1
shao3 {shao4} {shao5}
wang1 you2
you2
yin3
chi3 {chi2} {che3}
zhun1 tun2
gai4
ba1 {ba5}
巿 po1 fei4 bei4 fu2
za1
yin4
huan4
廿 shi2 nian4
qian1 kai1
yi1 yi4 yi2
di4 diao4
yin4 yin3
hu4
xin1 {xin5}
yi4
ge1
hu4 {hu5}
hu4 {hu5}
hu4
shou3 {shou5}
za1 zha1 {zha2}
zhi1
pu1 po1
pu1
wen2 {wen4}
dou3 dou4
jin4 jin5 jin1
fang1 {fang5}
wu2
ri4
yue1
yue4 {yue5}
mu4
pin4
qian4 {qian5}
zhi3
dai3 {e4dai3}}
shu1
wu3 mou2 wu2
guan4 guan1
pi2 bi3 {bi4}
mu2 mao4 mao2 {mao5}
zhi3 shi4 {zhi1}
xi4 qi4 {qi5}
shui3
huo3
biao1 huo3
zhao4 zhao3 {zhua3}
lan4
fu4 {fu3}
xiao4 xiao2 yao2
qiang2
pan4 pian4 {pian1}
ya4 ya3 ya2
niu2
cheng1
quan3
wang3 wang2 {wang4}
gang1
yu4
cao3
hu1
jian4 xian4 jian5
jie2 ji4 ji5
ting3 ting2 ting1 ding4
fu4
reng4 ren4
ji1
bei4
che1 ju1
chuo4
zuo4 zao4 zao2 shuan1
hui2 wei2
fan1 feng1 feng4在此声明,该翻译不应用于临床,仅用于教育目的。
我们的网站使用cookie来帮助您改善网页浏览。请您接受我们的 cookie 方针,以便使用该网站。
版权 © 2013 chinameddict.com, yixuecidian.com. 创建者 Mel McCann。