Total Strokes : 3
Results : 99
Character Pinyin
kua3 niu2
zou4
mo4 {wan4}
zhang4
san1 {san4}
shang4 {shang3} {shang5}
xia4 {xia5} {jia4}
qi2
ge4 ge5 ge3
ya1
wan2
jiu3
jiu3
zhe2 {tuo1}
mo2 me5
yi2 yi4
you4 qi4 qi3
ye3
xi2
xiang1
ge4
chu4
yu2 {xu1} {yu3}
kui1
yu2
wang2 {wu2}
ji2
wu2 wang2
亿 yi4
wu1 wu4
wang2 wu2
fan2
fan2
fan2
ren4
ren4
ya1 ya4
zhuo2 shuo4 shao2
xin4
qian1
ru4 nian4
jie2
wei4
chai1 cha2 cha1 {cha3}
kou3 {kou5}
guo2 wei2
du4 tu3
shi4 {shi5}
zhi3
sui1
yi4 xi1
tai4 tai3 duo4 da4 {dai4}
ru3 nuu3 {nuu5}
ci2 zi2 zi3 {zi5}
jie2
jue2
gong3 jue2
mian2 mian1
cun4 {cun5}
xiao3
you2
shi1
cao3 che4
shan1
chuan1 cen1
chuan1
gong1
qi3 ji3
yi3
si4
jin1
han2 guan3 gan4 {gan1}
yao1
广 guang4 guang1 an1 guang3
yin3
ru4 gong3
yi4
nai3 gong1
ji4
ji4
shan1
chi4
xin1
shou3zi4pang2
cai2 {zai1}
san1dian3shui3
quan3
jiao3si1pang2
men2 men5
fu4 yi4
fei1
si4 shi2
ma3Disclaimer! The translations provided here should not be used in a clinical setting and are supplied for educational purposes only.
Our site uses cookies to help improve your experience. By using our site, you are accepting our cookie policy.
Copyright © 2013 chinameddict.com, yixuecidian.com. Created by Mel McCann.